Fantasia Creatief Creatieve workshops en cursussen

Algemene voorwaarden

Fantasia Creatief, creatieve workshops en kinderfeestjes

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder "Fantasia Creatief": Het bedrijf  Fantasia Creatief, dat

creatieve workshops, cursussen en kinderfeestjes organiseert, ingeschreven onder de naam

Fantasia Creatief bij de Kamer van Koophandel. KVK-nummer: 65051777.

Creatieve workshops, cursussen en kinderfeestjes worden hierna genoemd als “activiteiten”.

Onder "opdrachtgever" wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het

organiseren van een activiteit of in wiens naam Fantasia Creatief een activiteit organiseert of een

reservering maakt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook 

aanvrager genoemd.

Onder leverancier wordt verstaan: degene die voor de uitvoering van het bedrijf, goederen en/of

diensten aanbiedt voor activiteiten door Fantasia Creatief te organiseren.

2. Toepasselijkheid

De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze voorwaarden door het aangaan van een

overeenkomst met Fantasia Creatief of het deelnemen aan.

Fantasia Creatief is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijziging daarvan en/of

aanvulling daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd.

Deelname is vrijwillig en op eigen risico.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling/telefonisch of

schriftelijk/per e-mail een aanbod van Fantasia Creatief aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt

van Fantasia Creatief schriftelijk en/of per e-mail een overeenkomst.

Wie (namens een rechtspersoon of opdrachtgever) een overeenkomst aangaat is hoofdelijk

aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

4. Aansprakelijkheid

Fantasia Creatief is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van:

Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals gezondheid of conditie, een

ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist handelen of niet handelen, overschatting van

de eigen vermogens of het negeren van instructies en aanwijzingen.

Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken

derden.

Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Fantasia Creatief en die krachtens de

Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijk aan

Fantasia Creatief kunnen worden toegerekend.

Voor schade aan geleverde goederen, kleding en persoonlijke spullen, ontstaan tijdens of na een

activiteit is Fantasia Creatief niet aansprakelijk.

Voor het niet nakomen van verplichtingen van leveranciers, zoals het niet kunnen leveren van

materialen, verkeerde materialen leveren of materialen van slechtere kwaliteit leveren, is Fantasia

Creatief niet aansprakelijk.

Annulering van de kant van de Fantasia Creatief wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden en

onvoorziene omstandigheden is Fantasia Creatief niet aansprakelijk.

Tijdens kinderactiviteiten- en feestjes dient tenminste één ouder of begeleider aanwezig te zijn.

Alleen afgesproken programma onderdelen worden door Fantasia Creatief verzorgd en begeleid.

5. Keuze van de locatie

De locatie wordt in goed overleg vooraf bepaald.

6. Werkmateriaal en prijs

De prijzen van de activiteiten zijn inclusief werkmateriaal en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Op zelf gemaakte werkstukken geldt geen garantie;

Voorbeelden zijn onder voorbehoud en hangt af van de beschikbaarheid van materialen.

Het dupliceren en vermenigvuldigen van beschikbaar gesteld materiaal is uitsluitend toegestaan

na schriftelijke toestemming van Fantasia Creatief; Fantasia Creatief behoudt zich de auteurs- en

reprorechten van al haar materiaal uitdrukkelijk voor.

7. Betaling en annulering

Bij reservering betaalt de opdrachtgever 25% van het te betalen totaalbedrag. De rest van het

bedrag wordt door de opdrachtgever uiterlijk 7 dagen van tevoren betaalt.

Wilt u de reservering annuleren, dan dient u dit voor aanvang van de activiteit te doen. Bij

annulering tot 7 dagen voor aanvang wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij

annulering binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het afgesproken totaalbedrag gerekend.

Komt u zonder tegenbericht niet naar de gereserveerde activiteit, dan komt uw inschrijving te

vervallen. U heeft geen recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Bij annulering door Fantasia Creatief, wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden en

onvoorziene omstandigheden wordt het totaalbedrag teruggestort.

Fantasia Creatief kan een activiteit annuleren, bij minder dan het minimum aantal inschrijvingen

dat vermeld staat voor de activiteit. Annulering vindt 7 dagen voor aanvang plaats. Deelnemers

worden hiervan op de hoogte gesteld. Het betaalde bedrag wordt teruggestort.

8. Persoonlijke gegevens

Fantasia Creatief gebruikt de persoonlijke gegevens alleen om u op de hoogte te houden van

nieuwe workshops/kinderfeestjes/materialen en deze zullen niet vrijgegeven worden aan derden.

 

9. Publicatie

Fantasia Creatief kan foto’s die tijdens de activiteiten worden gemaakt, voor publicatiedoeleinden

gebruiken op de website van Fantasia Creatief. Fantasia Creatief zal nooit persoonsgegevens

vermelden van deelnemers.